White sapote

White sapote scientific name: Casimiroa edulis

Whitesapote